Nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI DLUŽNÍKOVA MAJETKU A PRAVIDLA PRO JEJICH PODÁNÍ A VÝBĚR
insolvenční věc: KSOS 22 INS 30456/2013, vedená u Krajského soudu v Ostravě
dlužník: Jan Václavík, nar. 5.9.1985, Na Stavech 318/2, 747 16 Hať
 
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.: KSOS 22 INS 30456/2013-B6 ze dne 14.7.2014 byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Zajištěný věřitel č.1 Jindřich Koláček, nar. 6.5.1970, Mjr. Nováka 1297/23, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, dal pokyn ke zpeněžení nemovitosti sepsané pod položkou 1.a Soupisu majetkové podstaty ze dne 25.6.2014. Jelikož se objevilo několik nabídek na koupi této nemovitosti, činím tímto výzvu k podávání nabídek na koupi nemovitosti v souladu s ust. §1772 občanského zákoníku:
 
I. Předmět prodeje:
pozemek parc.č. 495, orná půda, 402m2, a parc.č.496, trvalý travní porost, 410m2, vše zapsáno na LV 1400, k.ú. a obec Hať.
 
II. Podmínky prodeje:
a) kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 19.3.2015 předloží nejvyšší nabídku kupní ceny,
b) minimální výše kupní ceny stanoví insolvenční správkyně na 500.000,00 Kč,
c) kupní cena bude v plné výši uhrazena na účet.č.: 266323181/0300 před podpisem kupní smlouvy,
 
III. Podávání nabídek:
- Nabídky na koupi předmětných nemovitostí mohou zájemci zaslat nejpozději do 19.3.2015, v zalepené obálce zřetelně označené: „Neotvírat - Nabídka na koupi nemovitosti INS 30456/2013“, na adresu: Mgr. Lenka Krčová, insolvenční správkyně, Dobrovského 724, 738 01 Frýdek – Místek,
- V nabídce je nutné uvést:
a) výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
b) přesné označení subjektu, který nabídku činí (podepsanou osobou oprávněnou jednat za poptávajícího),

c) prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje nemovitost tak, jak „stojí a leží“;

d) prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 295 IZ),
e) prohlášení, že je zájemce připraven zaslat kupní cenu na účet insolvenčního správce ve lhůtě 3 dnů od zaslání oznámení o výsledcích soutěže,
f) prohlášení, že si je zájemce vědom povinnosti uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.

 

IV. Výběr nabídky:
K otevření obálek dojde dne 20.3.2015. Insolvenční správkyně oznámí výsledky nejpozději do 7 dnů od otevření obálek všem zájemcům. Zájemci s nejvyšší nabídkou zašle výzvu k úhradě kupní ceny a návrh kupní smlouvy. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.
Insolvenční správkyně může uveřejněné podmínky měnit nebo soutěž zrušit. Změnu nebo zrušení uveřejní stejným způsobem, kterým byly zveřejněny tyto podmínky.
K nabídce předložená po lhůtě stanovené v těchto podmínkách nebude přihlíženo.
Insolvenční správkyně může odmítnout i všechny předložené nabídky i bez udání důvodu, a to zejména na základě pokynu zajištěného věřitele.
Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy případně vznikla.
 
Inzerce:
Tato výzva bude zveřejněna prostřednictví insolvenčního rejstříku pod spisovou značkou řízení dlužníka a dále na internetových stránkách insolvenčního správce, tj. www.ak-sos.cz.
 
Ve Frýdku – Místku dne 9.3.2015
                                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Krčová
                                                                                                                                                           Advokátka a insolvenční správce