O nás

Způsob výkonu advokacie: samostatný advokát

02 občanské právo
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
18 insolvenční právo
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
Odkaz na Českou advokátní komoru: vyhledavac.cak.cz/

Odkaz na činnost insolvenčního správce:

Přehled spisů

Naše činnost se neomezuje pouze na komerční poradenství. Považujeme za svou povinnost podílet se na životě společnosti a stavovské obce, přispívat k dodržování lidských práv a obhajobě konceptu právního státu.


Advokátní kancelář

Politických obětí 118, Frýdek-Místek, 738 01

Provozovny insolvenční správkyně:

 • Na Příkopě 857/18, Praha 1, 110 00
 • Kutnohorská 40, Kolín, 280 02
 • Havlíčkova 841, Pardubice, 530 02
 • Kotulánova 1954/13, Brno, 628 00

Sepsání insolvenčního návrhu:

 • průkaz totožnosti
 • plná moc s ověřeným podpisem
 • údaje o vyživovaných osobách
 • výpis z rejsříku trestů
 • pracovní smlouvu popř. důchodový výměr
 • doklady o příjmech za posledních 12 měsíců
 • dokumentaci k dluhům
 • seznam majetku

Insolvenční řízení představuje kolektivní soudní řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Cílem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení věřitelů; sekundárním cílem je oddlužení dlužníka. 

Insolvence probíhá ve třech krocích. Za prvé (1) jde o přípravu návrhu na krajský soud, dále (2) následuje samotné insolvenční řízení a nakonec (3) insolvence končí výmazem zápisu z insolvenčního rejstříku. Soud při zkoumání musí zjistit, zda je dlužník v úpadku, nebo zda mu úpadek hrozí.

 Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh. Zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel. Jde-li o insolvenční návrh v případě hrozícího úpadku, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Insolvenční soud obvykle vydá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do 4 týdnů od podání bezvadného insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení. Tímto rozhodnutím insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce do funkce.

 Po skončení insolvenčního řízení o oddlužení dochází automaticky k vydání osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů. Dlužník obdrží rovnou v usnesení o splnění oddlužení osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů, které byly do oddlužení zahrnuty a nebyly v něm plně uspokojeny.

Maximální délka splácení je dána na 5 let s tím, že za určitých podmínek je maximální doba insolvence 3 roky.

Pokud se již dlužník v platební neschopnosti nachází, bude s nejvyšší pravděpodobností vhodné řešit své dluhy právě insolvencí. V insolvenci nerostou dluhy o úroky, penále, smluvní pokuty a náklady advokátů a exekutorů, jako tomu tak je v exekuci. Proto je většinou insolvence oproti exekuci výhodnější.

návrh > povolení  >  schválení 

příslušným soudem

§

splátkový kalendář 

plnění podmínek

§

skončení řízení o oddlužení

osvobození dlužníka

§